Obchodní podmínky

§1. Obor činnosti
Seznamovací agentura GRAND® (Mgr. Ivo Kronrád – GRAND®), IČO 69309639, dále jen „agentura“), se specializuje jen na seriózní, vážné seznámení heterosexuálů za účelem vytvoření přátelství, vážného vztahu s jedním partnerem nebo partnerkou (dále jen partnerem) a případného následného partnerského nebo manželského soužití.

§2. Kdo se může stát klientem GRANDu
Stát se klientem nebo klientkou (dále jen „klientem“) agentury má právo každý svéprávný český občan od 18 let věku, který není ženatý (nebo žena, která není vdaná), není uzavřen(a) na psychiatrickém oddělení nebo není ve výkonu trestu.

§3. Potvrzení údajů klienta
To, že klient není ženatý (klientka vdaná), klient potvrzuje svým podpisem na dotazníku agentury při registraci klasickou poštou, odesláním vyplněného dotazníku na webových stránkách a svým prohlášením při telefonické registraci s obchodním zástupcem agentury. Agentura ručí za to, že tyto údaje : jméno, příjmení, titul, stav, datum narození, adresa, telefon, email a všechny ostatní údaje uvedené klientem, předá v aktuální a nezměněné podobě klientovi - potenciálnímu protějšku, přesně v souladu s písemným nebo ústním prohlášením klienta.

§4. Délka registrace
Registrace má délku trvání 10 let. Po této době budou všechny údaje klienta z databáze agentury vymazány, popř. zanonymizovány. V případě zájmu klienta o registraci po více jak 10 letech je zapotřebí registraci provést znovu. V průběhu doby registrace ji může klient kdykoliv zrušit, a to pouze písemnou formou (klasickou nebo elektronickou poštou). Registraci lze přerušit a obnovit písemně, ale i  telefonicky. S údaji klientů agentura nakládá tak, jak to předepisuje Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR).

§5. Způsob registrace
Registraci lze provést buď klasickou poštou, telefonicky nebo přes internet. Pokud si klient zvolí některou z placených služeb, může služby čerpat okamžitě. Při samotné registraci zdarma může klient čerpat neplacené seznamovací služby až po 30 dnech od registrace.

§6. Součásti seznamovacího dotazníku
Povinnými součásti seznamovacího dotazníku jsou u registrace informace o klientovi: jméno, příjmení, ulice a číslo domu, PSČ, místo bydliště, pošta, datum narození, znamení horoskopu (východní a západní – doplňuje podle data narození automaticky software agentury), výška, počet dětí celkem, počet dětí z toho v péči, povolání, mobilní telefon (event. pevná linka), e-mail, stav, zdravotní stav, vlasy, postava, kouření, jazyky, vzdělání, bydlení, víra, auto, řidičský průkaz, zájmy klienta, klientova barevná portrétní fotografie (nejlépe průkazová, kde jsou k rozeznání podrobné rysy vašeho obličeje) a požadavky na klientova partnera (partnerův věk od, do, výška od, do, maximální počet dětí, z toho v péči, stav, zdravotní stav, vlasy, postava, kouření, vzdělání, bydlení, víra, auto, řidičský průkaz, místo bydliště. Součástí každé registrace je „Souhlas s registrací.“

§7. Garantované seznámení
Poskytováním garantované seznamovací služby se rozumí, že je seznamovací služba klientovi poskytována opakovaně, po tak dlouhou dobu, jakou bude klient k úspěšnému nalezení vhodného protějšku potřebovat (až po dobu 1 roku).

§8. Potvrzení souhlasu s registrací
Každý klient agentury potvrzuje „Souhlas s registrací“ uvedený v §8 už tím, že předá údaje o své osobně agentuře, dodá svoji fotografii (popř. se nechá vyfotografovat kurýrem při předání placené služby) tedy vyplní seznamovací dotazník v listinné podobě, na webových stránkách nebo po telefonu prostřednictvím našich obchodních zástupců.

§9. Potvrzení pravdivosti osobních údajů a souhlas klienta s jejich používáním
V zájmu poskytování kvalitních služeb Seznamovací agenturou GRAND® (IČO 69309639) potvrzuji, že „údaje mnou poskytnuté“ jsou pravdivé a podle zákona č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů, souhlasím s tím, aby je agentura používala pro účely seznamování a souvisejících služeb“. Termínem „údaje mnou poskytnuté“ se zde rozumí údaje o mé osobě, mé požadavky na partnera a moje fotografie. Termínem „související služby“ se pak rozumí předání údajů dalším seznamovacím agenturám, reklamní účely, uveřejnění na internetových stránkách a v televizních pořadech, a to jak pro účely seznamování, tak i reklamy. I po zrušení registrace si agentura vyhrazuje právo používat údaje klienta pro „související služby“.

§10. Znění „Souhlasu s registrací“
Každý klient může kdykoliv svůj „Souhlas s registrací“ ukončit. Ukončení registrace je možno provést pouze písemně na adresu sídla agentury. Upozorňujeme, že není v moci agentury rušit takto i „související služby“ (agentura například nemůžeme zabránit odvysílání již natočeného televizního pořadu, apod.).

§11. Rozsah předávaných údajů
Údaje ze seznamovacího dotazníku budou při seznamovacích službách, poskytovaných korespondenční formou seznamky, zveřejněny v plném znění.

§12. Služba „Utajení adresy“ a „Celkové utajení“
Pokud si klient nepřeje, aby byla ve výpisech klientům - potenciálním protějškům uváděna jeho adresa, je povinen uhradit poplatek za službu „Utajení adresy“ podle ceníku seznamovací agentury GRAND®. Pokud si klient nepřeje být v nabídce pro ostatní klienty vůbec a chce si partnera/partnerku pouze vybírat, je povinen uhradit poplatek za službu „Celkové utajení“ podle ceníku seznamovací agentury GRAND®. Služba Utajení adresy a Celkové utajení má platnost 10 let, zajistí klientovi, že o jeho adrese, resp. o jeho účasti v agentuře se ostatní klienti nedozví.

§13. Zálohy a platby
Pokud si klient v kanceláři nebo poštou uhradí zálohu na službu nebo danou službu a službu ještě nezačal čerpat (zejména pokud neobdržel službě odpovídající výpis partnerů) a přeje si službu dodatečně zrušit, záloha ani platba není vratná.

§14. Možnost rozšíření služby na dražší doplatkem
Po uhrazení určité služby je možno (s příslušným doplatkem) poskytnout i kvalitnější - dražší službu do 30 dnů. Ve výjimečných případech může agentura umožnit rozšíření služby doplatkem i po uplynutí 30 ti denní lhůt.

§15. Vyloučení klienta Pokud se klient jakýmkoliv neslušným způsobem chová k ostatním klientům nebo pracovníkům seznamovací agentury, může být po předchozím upozornění, bez nároku na vrácení zaplacené služby, z databáze vyřazen. Míra nevhodnosti chování bude posouzena pracovníky agentury. Týká se to neplacené služby i všech placených služeb včetně luxusní služby Seznamka VIP. Vyřazeni z databáze budou také klienti, kteří si objednají kurýrní službu, domluví si s pracovníkem agentury nebo jejím kurýrem datum a čas převzetí výpisu a poté výpis nepřevezmou, na uvedené adrese se nezdržují a telefon neberou.

§16. Termíny dodání služeb
Služby provádíme v termínech uvedených v našem ceníku služeb. Rychlost dodání služby se velmi odlišuje u jednotlivých typů služeb a tedy i v jejich cenách. Vzhledem k tomu že u některých služeb je to i 30 dnů, doporučujeme Vám přednostně využívat služby kurýrní nebo služby kanceláře GRAND.

§17. Reklamační řád
a) Klient je povinen uplatnit reklamaci pouze prokazatelnou písemnou formou, tedy doporučenou zásilkou, která bude doručena na adresu sídla firmy GRAND, Macešková 20, 10600 Praha. Na reklamace uplatněné jinou formou nebude brán zřetel.

b) Každá reklamace musí obsahovat následující údaje: jméno, adresa, klientské číslo, telefon, druh seznamovací služby, na kterou je uplatňována reklamace a konkrétní specifikaci důvodu, v jakém rozsahu a z jaké příčiny klient reklamaci uplatňuje.

c) Pokud reklamace obsahuje všechny povinné náležitosti, agentura GRAND ji bez zbytečného odkladu prošetří. Vzhledem k velké vytíženosti si agentura na zjištění stavu a vyřízení reklamace vyhrazuje právo vyřídit reklamaci v zákonné lhůtě do 30 dnů.

d) Jestliže v podání reklamace klienta nějaké povinné údaje chybí, bude vyzván k jejich doplnění. Zákonná lhůta k vyřízení reklamace začíná běžet okamžikem doručení jejího kompletního podání.

e) Agentura GRAND neručí za aktuálnost nabízených dat, kterou nemá možnost sama ovlivnit, ručí pouze za to, že údaje: jméno, příjmení, titul, stav, datum narození, adresa, telefon, email a všechny ostatní údaje uvedené klientem, předá v aktuální a nezměněné podobě klientovi – potenciálnímu protějšku, přesně v souladu s písemným nebo ústním prohlášením klienta. Agentura GRAND neručí ani za jakékoliv následky vzniklé zprostředkovaným seznámením.

f) V případě, že je množství vyhovujících partnerů/partnerek příliš nízké, vyhrazuje si agentura GRAND právo změn (zejména rozšíření požadavků). Pokud ani po rozšíření požadavků není v nabídce dostatek partnerů/partnerek, má právo jich zaslat méně.

g) Agentura GRAND vyžaduje pro ukončení registrace klienta vyjádření jeho vůle prokazatelnou, písemnou formou, tedy doporučenou zásilkou, která bude doručena na adresu sídla firmy GRAND, Macešková 20, 10600 Praha. Na požadavky uplatněné jinou formou nebude brán zřetel.

§18. Způsob provádění změn v profilech klientů
Všechny změny ve svých údajích mohou naši klienti provést pouze písemně, přes SMS nebo při osobní návštěvě agentury GRAND®. Na neautorizované telefonické žádosti nebude kvůli nemožnosti ověřit totožnost volajícího a žádost zdokumentovat, brán zřetel.

§19. Klient agentury, který se zaregistruje přes internet, po telefonu nebo poštou, vyjadřuje souhlas s následujícím prohlášením:
Svoji registrací potvrzuji, že údaje mnou uvedené v seznamovacím dotazníku jsou pravdivé a podle zák. 101/2000Sb. souhlasím s tím, aby Seznamovací agentura GRAND® (Mgr. Ivo Kronrád – GRAND®, IČO 69309639), zpracovávala mé údaje mnou poskytnuté v seznamovacím dotazníku pro účely seznamování a s tím souvisejících služeb (např. rozesílání aktuálních informací, přehledů služeb a akčních nabídek poštou nebo přes SMS, ve shodě se zákonem č. 480/2004Sb. a zákonem č. 127/2005Sb.), a to až do doby písemného zrušení registrace. Maximální doba registrace je 10 let. Také souhlasím, že mohou být mé údaje obsažené v dotazníku Seznamovací agentury GRAND® předány partnerské seznamce Vyhlídka, která mě zařadí do své databáze a dalším našim obchodním partnerům (např. společnosti T-Mobile, Deníky – VLP),… se kterými jsme měli vždy dobré zkušenosti a v průběhu let jsme si ověřili, že fungují na našem trhu již řadu let jako seriózní, renomované společnosti.

§20. V žádné ze služeb agentura nemůže garantovat úspěšné seznámení klienta, ale jen naplnění seznamovacích služeb tak, jak je uvedeno na naší oficiální webové stránce. Naše agentura pochopitelně nemůže nést žádnou zodpovědnost za konání svých klientů nebo za přímé a nepřímé následky agenturou prováděných seznamovacích služeb. Je zřejmé, že přes veškerou snahu, nemůže agentura garantovat ani 100% pravdivost údajů, které jen přebírá od svých klientů a předává dále svým klientům.

§21. Všechny vaše údaje obsažené v seznamovacím dotazníku jsou agenturou poskytovány jen klientům, kteří jsou u ní také řádně zaregistrováni. Všichni také potvrdili jejich pravdivost formou písemnou (Korespondenční registrace), po telefonu (Telefonická registrace) nebo prostřednictvím webových stránek (Internetová registrace) Osobní údaje (adresu a telefon) může agentura využívat k tomu, aby Vám mohla poskytovat průběžně důležité informace o našich produktech nebo službách, které agentura již nabízí nebo nově připravuje pro své klienty, včetně důležitých aktualizací, upozornění i akčních nabídek.

§22. Tato aktualizace Všeobecných podmínek byla provedena 12.9.2018 a je platná opět až do uveřejnění nové aktualizace. Klientům, kteří s touto aktualizací nesouhlasí, doporučujeme zařídit si službu utajení, popř. ukončit svoji registrace u nás.

§23. Garance klientské přívětivosti
Agentura GRAND® přistupuje už z titulu svého názvu ke klientům vstřícně. Snažíme se všem vyhovět, jak jen to je možné. Proto Vás prosíme, abyste nás v případě individuálních přání, týkajících se našich služeb, vždy kontaktovali telefonicky v úředních hodinách a téměř vždy nalezneme řešení, vhodné pro obě strany.

§24. Poskytovatel služeb uvedených v těchto obchodních podmínkách informuje každého klienta, který má zájem uzavřít s Agenturou GRAND® smlouvu distančním způsobem o vzniku závazků ze smluv uzavíraných mimo běžné obchodní prostory, o tom, že právní režim takovýchto smluv a závazků vyplývá z ustanovení §1820 až 1840 zák. č. 89/2012 Sb. (Nový Občanský zákoník, dále jen NOZ).

§25. Směřuje-li jednání stran k uzavření smlouvy a používá-li při něm podnikatel výhradně alespoň jeden komunikační prostředek, který umožňuje uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti stran (dále jen „prostředek komunikace na dálku“) nebo směřuje-li takové jednání k uzavření smlouvy mimo prostor obvyklý pro podnikatelovo podnikání, sdělí podnikatel spotřebiteli v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy nebo před tím, než spotřebitel učiní závaznou nabídku také
a) náklady na prostředky komunikace na dálku, pokud se liší od základní sazby,
b) údaj o případné povinnosti zaplatit zálohu nebo obdobnou platbu, je-li vyžadována,
c) v případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je opakované plnění, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat,
d) v případě smlouvy uzavírané na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaj o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná,
e) v případě smluv uzavíraných na dobu neurčitou nebo jejímž předmětem je opakované plnění, údaje o veškerých daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží nebo služby určených způsobem podle písmena b),
f) pokud lze využít práva na odstoupení od smlouvy, podmínky, lhůtu a postupy pro uplatnění tohoto práva, jakož i formulář pro odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis,
g) údaj, že v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou,
h) údaj o povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,
i) jde-li o smlouvu podle §1837 písm. l), údaj, že spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, popřípadě za jakých podmínek mu právo na odstoupení od smlouvy zanikne a
j) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zde se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.
Údaje podle písmene f), g) a h) může podnikatel spotřebiteli sdělit také prostřednictvím vzorového poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, jehož náležitosti stanoví prováděcí právní předpis.
Pokud podnikatel poskytl spotřebiteli vzorové poučení o možnosti odstoupení od smlouvy, má se za to, že sdělil spotřebiteli údaje uvedené v písm. f), g) a h).
Smlouva musí obsahovat i údaje sdělené spotřebiteli před jejím uzavřením. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají. Uzavřená smlouva musí být v souladu s údaji, které byly spotřebiteli sděleny před uzavřením smlouvy. Tyto údaje lze změnit, pokud si to strany výslovně ujednají, jinak platí jako obsah smlouvy údaj pro spotřebitele příznivější.
Je-li předmětem smlouvy poskytování služeb, začne podnikatel s plněním své povinnosti ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy pouze na základě výslovné žádosti spotřebitele učiněné v textové podobě.
Sjedná-li se smlouva prostřednictvím telefonu, sdělí podnikatel spotřebiteli na začátku hovoru základní údaje o sobě a účel hovoru.
Pro použití elektronických prostředků uvede podnikatel i údaje
a) zda uzavřená smlouva bude u něho uložena a zda k ní umožní spotřebiteli přístup,
b) o jazycích, ve kterých lze smlouvu uzavřít,
c) o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy,
d) o možnostech zjištění a opravování chyb vzniklých při zadávání dat před podáním objednávky a
e) o kodexech chování, které jsou pro podnikatele závazné nebo které dobrovolně dodržuje a o jejich přístupnosti s využitím elektronických prostředků.
Před podáním objednávky musí být při použití elektronických prostředků spotřebiteli umožněno zkontrolovat a měnit vstupní údaje, které do objednávky vložil.
Podá-li spotřebitel objednávku prostřednictvím některého prostředku komunikace na dálku, je podnikatel povinen prostřednictvím některého prostředku na dálku neprodleně potvrdit její obdržení; to neplatí při uzavírání smlouvy výlučně výměnou elektronické pošty nebo obdobnou individuální komunikací.
Uzavírá-li se smlouva za použití elektronických prostředků, poskytne podnikatel spotřebiteli v textové podobě kromě znění smlouvy i znění všeobecných obchodních podmínek.

§26. Závazná objednávka placené služby Sjednává-li se smlouva po telefonu, bez současné fyzické přítomnosti stran, prostřednictvím pracovníků agentury, je klient vždy před uzavřením takové smlouvy upozorněn na její závaznou povahu ve smyslu ustanovení §1820 až 1840 NOZ.
Spotřebitel má právo podle § 1829 NOZ odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o
a) kupní smlouvu ode dne převzetí zboží,
b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo
c) smlouvu, jejímž předmětem je opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.
Spotřebitel má povinnost projevit svojí vůli ohledně odstoupení od smlouvy pouze písemnou, prokazatelnou formou. Odstoupení od smlouvy lze tedy v zákonné čtrnáctidenní lhůtě uplatnit pouze písemně, doporučenou listovní zásilkou, na adresu sídla agentury.
Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy.

d) POZOR! Podle ustanovení § 1837 NOZ, nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

Za typický příklad pozbytí zákonného práva odstoupit od smlouvy považuje naše agentura okamžik vyhotovení a vytištění výpisů partnerů pro klienta na základě závazné objednávky placené seznamovací služby prostřednictvím uzavření Smlouvy po telefonu. O skutečnosti, že výpisy byly již vyhotoveny, vytištěny a jsou připraveny k odeslání, je klient informován prostřednictvím SMS.

§27. Ceník služeb
Všechny seznamovací služby naší agentury se u nás provádí podle oficiálního Ceníku kanceláře agentury GRAND®. Protože údaje v Ceníku služeb kanceláře agentury GRAND® jsou průběžně aktualizovány, platí vždy cena za službu uvedená v den platby. Ceník kanceláře agentury GRAND® je v listinné podobě k dispozici v kanceláři naší agentury. Ceník kanceláře agentury GRAND® je klientům poskytován na vyžádání, poštou nebo e-mailem a to podle toho, zda klient projeví zájem o poštovní, kurýrní nebo individuální služby kanceláře agentury GRAND®, jednorázové akce nebo celoroční seznamovací služby. Tento způsob vždy spolehlivě zajistí, aby byl klient přesně informován o aktuální specifikaci a ceně nabízených služeb. Dodací lhůta každého typu služeb (osobní, konzultační, poštovní, kurýrní) je odlišná a je uvedena v našem ceníku.

§28. Informace o zpracování osobních údajů, jak to ukládá Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (anglicky General Data Protection Regulation, zkráceně GDPR)

A) Komu souhlas udělujete?
Váš souhlas udělujete agentuře Mgr. Ivo Kronrád - GRAND, IČO 69309639

B) Jaké informace zpracováváme pro seznamovací účely?
Údaje, které budeme na základě Vašeho souhlasu zpracovávat, zahrnují infomace, které obsahuje registrační dotazník naší agentury. Nezjišťujeme informace o bonitě a důvěryhodnosti, nezjišťujeme ani informace o využívání cizích produktů a služeb, neuchováváme záznamy telefonických hovorů, nezjišťujeme geolokační údaje, ani Vaše informace z internetového prohlížeče, který používáte. Uchováváme jen informace, které zpracováváme z důvodu plnění naší smlouvy a za účelem našich oprávněných zájmů.

C) Z jakých zdrojů osobní údaje získáváme?
Osobní údaje získáváme výhradně přímo od Vás. Nezjišťujeme a nezískáváme informace o možných zájemcích ze sociálních sítí ani z internetu, ani je nedostáváme z průzkumů nebo uživatelských testování, ani je nezískáváme od spolupracujících třetích stran.

D) Pro jaké účely tento souhlas udělujete?
Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídky našich seznamovacích služeb. Činnosti spadající pod tento účel zahrnují výhradně naše marketingové zpracování, profilování, statistické a matematické analýzy, segmentace a reporting. Jejich cílem je přizpůsobit naši nabídku Vašim potřebám a zkvalitnit poskytované služby.

E) Jakými způsoby osobní údaje zpracováváme?
Zpracování Vašich osobních údajů může být jak manuální, tak automatické a probíhá v informačních systémech agentury. Vaše osobní údaje jsou zpracovány pouze vybranými pracovníky agentury.

F) Komu osobní údaje předáváme?
Na základě Vašeho souhlasu předáváme Vaše osobní údaje pouze dalším zájemcům o zprostředkované seznámení vyhovujícím Vašim požadavkům. Nikdy Vaše osobní údaje nepředáváme spolupracujícím třetím osobám za účelem nabízení dalších produktů a služeb.

Závěrem Vám přejeme mnoho štěstí při seznamování a děkujeme, že jste si vybrali právě naši agenturu!