6.3. Skriptum grandologie

Grandologie - vědní obor pro většinu lidstva!

Základní pojmy

Definice: Grandologie (grandology) je věda o seznamování a mezilidských vztazích. Zahrnuje v sobě výsledky mnoha vědních oborů (psychologie, psychiatrie, sexuologie, lékařství, sociologie, sociobiologie, etologie, kulturologie, matrimoniologie, atd.), jejichž výsledky prezentuje ve vzájemných souvislostech a přebírá z nich jen jednoznačně dokazatelné výsledky a pravdy. Ostatními se nezabývá.

Oto Kronrád, Miroslav Plzák, Petr Šmolka 1995-2014

 
Definice: Matematizace (mathematization) je proces, který do vznikajících, nových nebo ne zcela rozvinutých vědních oborů vnáší řád. Matematizované vědy (matematika, grandologie), pracují jen tzv. "povolenými objekty". Těchto objektů je jen velmi malý počet: definice, věta, důkaz a poznámka (která slouží jen k výkladu a lepšímu pochopení ostatních objektů). Matematizace naopak neumožňuje dnes běžné užívání "nepovolených objektů", jejichž typickým příkladem jsou hypotézy.

Oto Kronrád, 2015

 
Poznámka: V budoucnosti se úplné matematizaci nevyhnou ani již zdánlivě rozvinuté vědní obory (např. psychologie, psychiatrie, sexuologie, lékařství, sociologie, sociobiologie, etologie, kulturologie, matrimoniologie, medicína a další, které se také budou muset oprostit od hypotéz nebo zdánlivých pravd. Není totiž dlouhodobě možné, aby například jeden lékař dostal diplom za práci, ve které tvrdí jak něco léčit, druhý doktorát za to, že to vyvrátí a třetí velký doktorát za to, že objeví, že ani jeden z těch dvou neměl pravdu. A to je bohužel současný stav.

Naopak v současnosti je zřejmě, a to bohužel většinou jen díky statistikám, nejlépe matematizovanou vědou ekonomie. Ale i tak je zde známka pokroku. Je nutné nejprve sestavit definice. Stejně jako celá matematika je vystavěna jen na 13 axiomech (základních definovaných pojmech).

Oto Kronrád, 2015

 
Poznámka: Základy grandologie vytvořil v letech 1993-2013 Mgr. Oto Kronrád. Tehdy jako první přesně definoval její základní pojmy: Kronrádovo spektrum, dvě etapy vývoje dlouhodobého partnerského vztahu (seznamování a vztah), tři období vývoje seznamování (odhodlávání, výběr partnera a namlouvání) a tři období vývoje vztahu (milenectví, partnerství a rozpad).

Oto Kronrád, 2009

 
Definice: Kronrádovo spektrum (Kronrad's spectrum) je posloupnost šesti nejviditelnějších barev optického spektra, které v letech 1993-2013 přiřadil Mgr. Oto Kronrád šesti obdobím vývoje partnerského vztahu takto: 1. seznamování - odhodlávání (červená), 2. seznamování - výběr partnera (oranžová), 3. seznamování - namlouvání (žlutá), 4. vztah - milenectví (zelená), 5. vztah - partnerství (modrá), 6. vztah - rozpad (fialová).

Oto Kronrád, 2009

 
Poznámka: Hlavní přínos definic Kronrádova spektra, jeho etap a období spočívá v přesném časovém vymezení etap a období vývoje vážného, dlouhodobého partnerského vztahu.

Oto Kronrád, 2009

 
Poznámka: Poslední, šesté (fialové) období Kronrádova spektra již vlastně není období v pravém slova smyslu, které lze zahrnout do "vážného vztahu". Přestože se například manželé nebo partneři spolu pravidelně setkávají, tak pokud má každý ještě milence, je ve více obdobích najednou. Například s manželkou je například v modrém a s milenkou v zeleném období. A to není možné, protože z pohledu grandologie ale již neprožívá vážný vztah. Máte-li totiž více vztahů současně, pak ani o jednom z nich nelze říci, že je vážný.

Oto Kronrád, 2015

 
Definice: Etapy Kronrádova spektra (stages of Kronrad´s spectrum) vývoje dlouhodobého partnerského vztahu jsou dvě: seznamování a vztah.

Oto Kronrád, 2009

 
Definice: Období Kronrádova spektra (periods of Kronrad's spectrum) jsou období, které se dělí na dvě etapy vývoje dlouhodobého partnerského vztahu následovně: první etapu "seznamování" vytvářejí tři období - odhodlání, výběr partnera a namlouvání, druhou etapu "vztah" pak také tři období - milenectví, partnerství a rozpad.

Oto Kronrád, 2009

 
Poznámka: S etapami Kronrádova spektra je to jako na semaforu: první etapa, tedy seznamování, vždy začíná červeným obdobím (odhodlávání). V něm sice ještě hledáme cesty, váháme, pochybujeme, ale už můžeme říci, že "se seznamujeme". Věci se dávají do pohybu až teprve ve druhé etapě, tedy ve vztahu, který začíná očekávaným, zeleným obdobím (milenectví). V zeleném období si již můžeme říci, že "se máme rádi" a "spolu chodíme".

Oto Kronrád, 2013

 
Poznámka: Pořadí barev Kronrádova spektra, označující jednotlivá období je Červená Oranžová Žlutá Zelená Modrá Fialová". Lze si je snadno zapamatovat například pomocí říkanky: "Češi Obvykle Žijí Z Mála Financí".
Oto Kronrád, 2009

 
Definice: Pozorovatel GRANDu (GRAND's spectator) je občan ČR s českým občanstvím, trvale žijící na území ČR, od 18 let věku, který hledá seznámení za účelem vážného vztahu, ale ještě se neregistroval do databáze GRANDu.
Definice: Klient GRANDu (GRAND's client) je občan ČR s českým občanstvím, trvale žijící na území ČR, od 18 let věku, který je v GRANDu registrován.
Definice: Bývalý klient GRANDu (ex GRAND's client) je občan ČR s českým občanstvím, trvale žijící na území ČR, od 18 let věku, který byl registrován v databázi GRANDu, ale svoji registraci zrušil, protože se seznámil jinde nebo nebyl se službami GRANDu spokojen.
Definice: Přítel GRANDu (GRAND's friend) je občan ČR s českým občanstvím, trvale žijící na území ČR, od 18 let věku, který byl zaregistrován v databázi seznamovací agentury GRAND®, ale svoji registraci zrušil, protože se seznámil buď přes GRAND® nebo i mimo GRAND®, ale přitom byl se službami GRANDu spokojen.
Definice: Dítě GRANDu (GRAND's child) je syn nebo dcera, které se od roku 1994 narodilo partnerskému páru, seznámenému díky Seznamovací agentuře GRAND®.
Poznámka: Pokud jste seznámeni přes naši seznamovací agenturu, nezapomeňte si zkontrolovat, zda-li jste Vy i Vaše děti vedeni v naší databázi a zda-li máte naše platné certifikáty! Ty totiž přinášejí mnoho výhod - slevy pro Vás u dalších služeb, v potřebných případech kapesné - tedy finanční pomoc, poradenství, pomoc při hledání brigád nebo zaměstnání, dárky, možnost spolupráce s GRANDem, atd. Navíc tyto výhody se neustále rozšiřují. Pro děti GRANDu každoročně konáme slavnostní bezplatnou oslavu Mezinárodního dne dětí v GRANDu, stanovenému na 1.6. Termín oslav tohoto dne je stanoven každoročně na nejbližší následující sobotu po 1.6. Oslavy s občerstvením, známými hosty a zábavou jsou bezplatné a probíhají vždy od 9 do 12 hodin. Fotografie z minulých oslav naleznete na internetu na seznamkagrand.cz v záložce akce - kulturní.
Definice: Granďák (pl. Granďáci) je spolupracovník GRANDu, který buď na trvalou pracovní smlouvu, mandátní smlouvu nebo smlouvu o dílo pomáhal realizovat některé činnosti v Seznamovací agentuře nebo v Nakladatelství a vydavatelství GRAND®.

Oto Kronrád, 2015

 

1. etapa Kronrádova spektra - SEZNAMOVÁNÍ

SEZNAMOVÁNÍ - ODHODLÁVÁNÍ

Definice: Seznamování - odhodlání (acquaintance - determination) je první (červené) období Kronrádova spektra, ve kterém jsme se rozhodli, že se chceme seznamovat a netrávit již další život o samotě.

Oto Kronrád, 2009

 
Poznámka: V červeném období se postupně seznamujeme s různými seznamovacími metodami, vedoucími k vytvoření vztahu s nalezeným partnerem nebo partnerkou. Uvědomujeme si postupně hlavní výhody a nevýhody jednotlivých seznamovacích metod – seznámení ve škole nebo v zaměstnání, na zábavních akcích, seznamovacích pobytech, přes známé, inzeráty v tisku a na internetu, telefonické seznamky, atd. Dospíváme k poznání, že se ve velké většině případů vyplatí svěřit svoji důvěru profesionální seznamovací agentuře. Pokud se jedná o seriózní firmu, nemáme v ní prakticky co ztratit. Přicházíme do ní totiž neseznámení, a to nejhorší co se může stát je to, že zůstaneme nadále nezadaní. Rozhodně je vhodné věnovat se v červeném období zvyšování vlastní ceny na seznamovacím trhu. To také dodává budoucímu klientovi seznamovací agentury odpovídající sebevědomí.

Oto Kronrád, 2016

 
Definice: Cena na seznamovacím trhu (value on acquaintance market) je míra vyjadřující jaké procento partnerů z nezadané populace má zájem o seznámení s nezadaným jedincem. Tato míra se v průběhu lidského života mění v závislosti na jeho věku, zdravotním stavu, vzdělání, povolání, společenské prestiži, finanční nezávislosti, charakteru, přátelskému přístupu k okolnímu světu, atd. Rozhodně je vhodné pracovat na zvyšování své ceny na seznamovacím trhu i ve chvíli, kdy se neseznamujeme, ale potřebujeme se stabilizovat a zvýšit si sebevědomí. Tato období nastávají například v období léčby, krátce po rozchodu s bývalým partnerem, po jeho úmrtí, atd.

Oto Kronrád, 2016

 

SEZNAMOVÁNÍ - VÝBĚR PARTNERA

Definice: Seznamování - výběr partnera (acquaintance - selection of partners) je druhé (oranžové) období poznávání různých partnerů, jejich porovnávání a snahy nalézt partnera, "který se nám líbí" a současně odpovídá kritériím správného výběru, odborně "základním sociálním podmínkám".

Oto Kronrád, 2013

 
Definice: Základní sociální podmínky (basic social conditions) je seznam základních nutných podmínek pro výběr partnera. Jsou jimi všechny podmínky obsažené v dotazníku seznamovací agentury a videoseznamky GRAND®.

Oto Kronrád, Miroslav Plzák 1993-1999

 
Poznámka: Základní sociální podmínky byly ve své první verzi uveřejněny Oto Kronrádem 1.9.1993, tedy v den založení GRANDu, jako 1. verze seznamovacího programu této agentury. Rozšířeny byly o položky bydlení, životopis, poznámky v roce 1999 a ve své současné podobě uveřejněny v roce 1999 jako součást společné knihy MUDr. Miroslava Plzáka, CSc. a Mgr. Oto Kronráda o seznamování a mezilidských vztazích "S kým dál". První vydání této knihy vyšlo ve své papírové podobě poprvé v nákladu 40 000 výtisků.

Druhé vydání této knihy má již jednotlivé kapitoly upraveny již ne do původních kapitol, ale jednotlivé kapitoly jsou již seskupeny podle etap a období Kronrádova spektra. Toto vydání je sice od roku 2014 volně přístupné ke čtení všem uživatelům této internetové stránky . Na tuto doménu 1. řádu jsou přesměrovány i všechny její aliasy, tedy: cernyvosk.cz, sgrand.cz, smsseznamka.cz, sms-seznamka.cz, mmsseznamka.cz, mms-seznamka.cz, , video-seznamka.cz, euro-grand.com, grandologie.cz, grandology.cz, kronrad.cz, plzak.cz, jetotady.czjtt.cz. V případě zájmu lze na toto internetové vydání zveřejňovat internetové, tištěné a další jiné multimediální odkazy, v žádném případě však není povoleno knihu jako celek, ani její součásti, díky autorským právům v Čechách, ani v jiných zemích, volně vydávat, překládat, distribuovat ani kopírovat! Stejný zákaz se vztahuje na celý obsah této www-stránky.

Oto Kronrád, 2015

 
Věta: "Plzákova věta o podmínkách pro výběr partnera:"

1. Partner nesmí být závislý na alkoholu nebo na drogách.

2. Musí být spolehlivý. Vše co slíbí by měl splnit, anebo se výjimečně omluvit.

3. Pokud s ním chcete mít děti, měl by být zdráv. Neznamená to, že třeba nesmí nosit brýle nebo ho občas nemohou bolet záda, ale nemá mít vážné dědičné choroby.

4. Až na krátké výjimky, způsobené třeba změnou zaměstnáni nebo obdobím hledání nového, měl by pracovat aspoň 5 dní v týdnu, 7 hodin denně.

5. Musí být dotykově příjemný. Nemusíte sice vždy, když ho vidíte, omdlít očarováni jeho krásou, ale nemělo by Vám být nepříjemné ho políbit nebo ho vzít za ruku. A další už ukáže čas.

Miroslav Plzák, 2004

 
Důkaz: ...prosíme vyčkejte, připravujeme aktualizaci...
Poznámka:Zájemce odkazujeme na související článek z Poradny Oto Kronráda s názvem Podmínky pro výběr partnera.
Definice: Věkový rozdíl mezi partnery je doba, které získáme tak, že od věku partnera odečteme věk partnerky.

Oto Kronrád, 2013

 
Definice: Věkový rozdíl mezi partnery je kladný, pokud je partner je starší než partnerka.

Oto Kronrád, 2013

 
Definice: Věkový rozdíl mezi partnery je záporný, pokud je partnerka je starší než partner.

Oto Kronrád, 2013

 
Věta: "Plzákova věta o věkovém rozdílu:" Na věkovém rozdílu mezi partnery nezáleží.

Miroslav Plzák, 1999

 

SEZNAMOVÁNÍ - NAMLOUVÁNÍ

Definice: Seznamování - namlouvání (acquaintance - courtship) je třetí (žluté) období Kronrádova spektra, tedy období získání přízně partnera, kterého jsme si vytipovali v období výběru partnera.

Oto Kronrád, 2013

 
Poznámka: Toto období ve většině případů trvá až do okamžiku prvního pohlavního styku s vytipovaným partnerem.

Obdobím namlouvání také končí 1. etapa vývoje partnerského vztahu, tedy etapa seznamování. Všechny její období (tedy odhodlání, výběr partnera i namlouvání) vždy dokážeme ale výrazně zkrátit zejména větším snahou nebo například spoluprací se seriózní seznamovací agenturou, která Vás zkontaktuje i ve velmi krátké době s velkým množstvím partnerů, s nimiž byste se bez její pomoci nikdy nesetkali.

Definice: Očista (purgation) je posloupnost zevních úprav lidského těla, které mají za cíl ostranit špínu, pot, zbytky kuže a tělo celkově zkrášlit. Očista sestává z osmi činností: celkové mytí, čištění zubů, úprava vlasů, manikůra, pedikůra, holení, líčení a navonění.

Oto Kronrád, 2015

 
Poznámka: Očistu by měl každý provádět tak, jak je zvyklý, když mu na věci záleží. Pokud ale chcete uspět, nesmíte očistu alespoň v minimální míře nikdy vynechat. Je totiž pro úspěch nejméně tak důležitá jako to, co budete mít na sobě. Lidé, kteří pravidelné mytí a čištění zubů odmítají, by si rychle měli začít zvykat na samotu, protože je opravdu nic jiného až do smrti nečeká!
Věta: ("1. věta Kronrádova"): Nezájem, nezájem, nezájem!

Oto Kronrád, 2014

 
Důkaz: ...prosíme vyčkejte, připravujeme aktualizaci...
Věta: ("2. věta Kronrádova"): První schůzka by neměla trvat déle než hodinu!

Oto Kronrád, 2000

 
Důkaz: ...prosíme vyčkejte, připravujeme aktualizaci...
Definice: Hledání partnera (partnerfinding) je spojení v čase 2. a 3. období Kronrádova spektra, tedy doba od počátku období výběr partnera do ukončení období namlouvání.
Poznámka: Do definice hledání partnera zahrnujeme nejen 2., oranžové období výběru partnera, ale i 3., žluté období namlouvání. Je to proto, že v oranžovém období ještě nevíme jistě koho si zvolíme a ve žlutém období ještě nevíme, jak bude náš partner reagovat na naše podněty přízně v období namlouvání. Ve žlutém období ještě s partnerem nemáme ani intimní styk a proto bychom neměli ani negativně reagovat na další projevy přízně od dalších potenciálních partnerů. Teprve prvním intimním stykem s vytipovaným partnerem přechází žluté období do zeleného s naše 1. etapa seznamování přechází do 2. etapy vztahu podle Kronrádova spektra.

2. etapa Kronrádova spektra - VZTAH

VZTAH - MILENECTVÍ

Definice: Vztah - milenectví (relationship - lovely relationship) je čtvrté (zelené) období Kronrádova spektra, období specifického chování k partnerovi, které začíná zpravidla prvním intimním stykem a trvá až doby přechodu vztahu do období partnerství nebo rozpadu.

Oto Kronrád, 2013

 
Poznámka: Milenectví je v romantických představách všech zamilovaných i nezadaných to nejkrásnější období, které by podle těchto představ nemělo nikdy končit. Skutečnost je ale zcela jiná, protože milenectví je období trvající zpravidla jen po dobu asi tří měsíců až jednoho roku. V ideálním případě přechází k jeho postupnému přerodu do partnerství (asi v 25 % případů), zcela výjimečně kamarádstvím bývalých partnerů (asi v 5 % případů), jinak vždy končí definitivním rozchodem partnerů (asi v 70 % případů).

VZTAH - PARTNERSTVÍ

Definice: Vztah - partnerství (relationship - partnership) je páté (modré) období Kronrádova spektra, tedy období pravidelného setkávání s partnerem, partnerského soužití nebo manželství.

Oto Kronrád, 2013

 
Délku partnerství si můžeme až na dobu několika let prodloužit tím, že spolu s partnerem nebudeme pořád a tím si budeme zůstávat vzácnější. Podobnou vzácnost způsobí například i to, že si s partnerem pořídíme děti. Při jejich správné výchově nás totiž děti časově vždy vytíží. Vzácnost mezi partnery je zde tak navozena zcela přirozeně. A právě tato vzácnost každému, dlouhodobě trvajícímu vztahu, velmi prospívá.
Věta: ("1. věta Plzákova"): Zatloukat, zatloukat, zatloukat!

Miroslav Plzák, 2000

 
Důkaz: ...prosíme vyčkejte, připravujeme aktualizaci...
Věta: ("1. věta Šmolkova"): Mazat, mazat, mazat!

Petr Šmolka, 2012

 
Důkaz: Pod pojmem “mazat, mazat, mazat” máme na mysli především textové zprávy (SMS) v mobilu a elektronickou komunikaci po sociálních sítích. Už proto, že cca 80 % všech odhalených nevěr mají na svědomí právě tato dvě média. Dokonce i nevěr povýtce pouze virtuálních. Pro méně ukázněné partnery představují značné lákadlo, pro muže či ženy podezíravější (žárlivější) je lákavost často tak silná, že pokušení nedokáží odolat.

Petr Šmolka, 2015 Nový článek

 
Věta: ("1. věta Klimešova"): Nezjišťovat, nezjišťovat, nezjišťovat!

Jeroným Klimeš, 2014

 
Důkaz: ...prosíme vyčkejte, připravujeme aktualizaci...
Definice: Vážný vztah (serious relationship) je spojení v čase 4. a 5. období Kronrádova spektra, tedy doba od počátku období milenectví do ukončení období partnerství.
Poznámka: Je zajímavé, že do definice vážného vztahu již nezahrnujeme 6., tedy fialové období rozpadu. Je to proto, že přestože partneři vykazují znaky 5., modrého období partnerství se buď setkávají (lidově říkáme "spolu chodí"), "spolu žijí" nebo tvoří manželský pár ("jsou svoji"), zpravidla jeden nebo oba partneři má nebo nebo hledá milence. Ale ve chvíli, kdy máme více jak jednoho partnera, nemůžeme ani vztah s partnerem (manželem, manželkou), ani vztah s milencem (milenkou) považovat za vážný vztah.

VZTAH - ROZPAD

Definice: Vztah - rozpad (relationship - decline) je šesté (fialové) období Kronrádova spektra, ve kterém se vztah ukončuje. K rozpadu vztahu dochází obvykle odchodem jednoho z partnerů (v případě manželství rozvodem), úmrtím jednoho z partnerů a vzácně i vzájemnou dohodou.

Oto Kronrád, 2013

 
Věta: ("2. věta Šmolkova"): Nevěra sama vztah nezabije.

Petr Šmolka, 2014

 
Důkaz: Nevěra je především značným narušením důvěry mezi partnery; zdravý vztah dvou přiměřeně autonomních bytostí by se však přes ni měl dokázat přenést. Za určitých podmínek může představovat dokonce i částečný restart pomalu již skomírajícího vztahu; přesto bych varoval před pokusy považovat nevěru za prostředek vztahové terapie. Platí zde sice okřídlené “Co Tě nezabije, to tě může posílit”; nikde však nemáme předem záruku, že k onomu zabití skutečně nedojde.

Petr Šmolka, 2015

 
Poznámka: Neměli bychom rozpad vztahu vnímat vždy jen negativně a rozchodem nebo rozvodem se jen trápit. A stejně jako všude v přírodě ukončení něčeho starého znamená vždy začátek nového, tak ani Vy se dlouho netrapte rozchodem. Malá pauza prospěje a hurá do červeného období! Vždyť i spektrum je uzavřené a právě ta Vaše fialová vždy plynule přechází do červené. Jak přirozené...

Oto Kronrád, 2014